Regulamin

page1image59564368

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH z dnia ____________.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez VIRTUAOPERATOR spółka z o.o.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Operatorem.
2. Operator – VIRTUAOPERATOR spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
3. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem.
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora.
5. Usługi – usługi telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 -j.t.) świadczone przez Operatora.
6. Usługa Dostępu – usługa polegająca na transmisji (przekazywaniu) danych pośrednio lub bezpośrednio do wszystkich osiągalnych w światowej sieci urządzeń i usług za pośrednictwem routerów i innych urządzeń telekomunikacyjnych od Urządzeń Abonenta do Adresatów docelowych z wykorzystaniem publicznej adresacji sieciowej IPv4.
7. Usługa Transmisji Danych – usługa pozwalająca na przesyłanie danych w standardzie Ethernet za pomocą Infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora z jednej lokalizacji Abonenta (punkt A) do innego miejsca (punkt B).
8. Usługa Kolokacji – udostępnianie Abonentowi przestrzeni (bezpiecznego środowiska) oraz podłączenie Urządzeń Abonenta do infrastruktury znajdującej się w Centrum Danych Operatora.
9. Port – zakończenie Infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora u Abonenta.
10. Trakt – obszar Sieci stanowiący zakres odpowiedzialności Operatora.
11. Protokół odbioru – protokół potwierdzający udostępnienie Usług ze wskazaniem ich parametrów technicznych, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.
12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Siła Wyższa – nadzwyczajne wydarzenie zewnętrzne, nagłe i niezależne od Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec z punktu widzenia należytej staranności oraz profesjonalnie prowadzonej przez Stronę działalności, w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, itp.
14. Infrastruktura telekomunikacyjna – wszelkie urządzenia, sprzęt i infrastruktura przekazana Abonentowi do używania w związku ze świadczeniem Usług.
15. Opłata abonamentowa – opłata miesięczna uiszczana na rzecz Operatora przez Abonenta za korzystanie z Usług.
16. Urządzenia Abonenta – urządzenia zlokalizowane w miejscu świadczenia Usług, umożliwiające Abonentowi nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych w celu korzystania z Usług, będące własnością Abonenta,
17. Centrum Danych Operatora – pomieszczenie nr B2133 na poziomie -2 w budynku przy Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie, w którym świadczona jest usługa,
18. Odbiorca końcowy – podmiot korzystający z usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb,
19. Bonifikata – bonifikata naliczana na rzecz Abonenta w przypadku niedotrzymania parametrów Usługi dostarczonej przez Operatora, naliczana w zależności od rodzaju niedotrzymanego parametru. Bonifikata za niedotrzymanie parametrów niezawodnościowych, jest naliczana od Miesięcznej Opłaty Abonamentowej w odniesieniu do relacji, co do której nie zostały dotrzymane przez Operatora parametry w zależności od opcji Usługi.
20. Awaria – techniczna wada Sieci Operatora, całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług,
21. Usterka – techniczna wada Sieci Operatora obniżająca jakość Usług, uniemożliwiająca osiągnięcie poziomu jakości Usługi określonej w Umowie, lecz umożliwiająca korzystanie z Usług,
22. Sieć – sieć telekomunikacyjna Operatora, z wykorzystaniem której następuje świadczenie Usług Abonentowi,
23. Prace instalacyjne – czynności techniczne, mające na celu wykonanie Zakończenia Sieci i/lub montaż Infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzące do zapewnienia Abonentowi dostępu do Sieci Operatora i świadczenia mu Usług,

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page1image59614352 page1image59617680

page2image59337696

24. Lokal – budynek lub jego część bądź inne miejsce, w których Abonent korzysta lub zamierza korzystać z Usług,
25. Zakończenie Sieci – sieć telekomunikacyjna w Lokalu zakończona gniazdem, umożliwiającym podłączenie Urządzeń Abonenta do Sieci lub Infrastruktury Operatora i korzystanie z Usług,
26. Ekipa techniczna – pracownicy Operatora zajmujący się naprawą lub wymianą Infrastruktury telekomunikacyjnej bądź usuwaniem Usterek lub Awarii.
27. Koszty dodatkowe – wszelkie koszty ponoszone przez Operatora w zakresie koniecznym dla celów świadczenia Usług na rzecz Abonenta, np. koszt dzierżawy studzienek kanalizacyjnych.
28. Uprawniony pracownik Abonenta – pracownik Abonenta, który umożliwi Operatorowi, podczas wykonywania prac diagnostycznych i naprawczych, możliwość przetestowania dostępności Usług.
29. System nadzoru Operatora – zbiór rozwiązań z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z kontrolą korzystania z serwerów, komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych, stosowany do monitorowania poufności, integralności i dostępności
30. Biuro Obsługi Klienta – biuro Operatora powołane do kontaktów z Abonentami mieszczące się w Warszawie przy ulicy Chryzantemy 3 tel. +48 22 10 22 222, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
31. Informacje poufne – informacje uzyskane od siebie przez Strony przy wykonywaniu Umowy, zawierające jakiekolwiek dane, co do których Strona podjęła działania w celu zachowania ich poufności, bez względu na sposób ich uzyskania, a w szczególności informacje techniczno-organizacyjne. Nie stanowią Informacji poufnych: 1) informacje o Stronie świadomie podane przez nią do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez nią rozpowszechnione, co do których nie miała ona intencji i nie podjęła żadnych działań w celu zachowania ich w tajemnicy, 2) informacje, co do których Strona wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie – w określonym przez nią celu i zakresie, 3) informacje o fakcie zawarcia przez Stronę Umowy, z wyłączeniem szczegółowych warunków współpracy Stron określonych Umową.
32. Opłata aktywacyjna – opłata za jednorazowe czynności Operatora szczegółowo określona w złączniku nr 2 do Umowy – Zamówienie. 33. Opłata wyrównawcza – kwota nie przekraczająca sumy miesięcznych opłat abonamentowych, przyznanych Abonentowi za pełen okres trwania umowy, pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia rozpoczęcia usługi do dnia rozwiązania Umowy, która może zostać pobrana przez Operatora od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
34. Wartość odtworzeniowa Infrastruktury telekomunikacyjnej – wartość tej infrastruktury równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia.
35. Standard Ethernet – standard wykorzystywany przy budowie sieci określający format ramek, protokoły, specyfikację mediów transmisyjnych oraz przesyłanych sygnałów
36. Dostęp Do Internetu – usługa polegająca na udostępnieniu Abonentowi łącza o określonych parametrach transmisji do światowych zasobów sieci Internet.
37. Parametry niezawodnościowe – parametry oddzielnie definiowane dla każdej lokalizacji określonej w Umowie w zależności od miejsca dostarczenia Usług.
38. Miesięczna Dostępność Usługi – parametr określający sumaryczną liczbę godzin w miesiącu kalendarzowym, w czasie których Usługa jest dostępna pomiędzy lokalizacjami określonymi w Umowie.
39. Czas Reakcji na Awarię / Usterkę – czas liczony od zgłoszenia Awarii/Usterki przez Abonenta do chwili potwierdzenia telefonicznego przez Operatora oraz podjęcia działań przez Ekipę techniczną.
40. Czas Usunięcia Awarii/Usterki – czas mierzony oddzielnie dla każdej Awarii /Usterki powodującej przerwę w świadczeniu Usług w danej relacji udostępnianej Abonentowi w zależności od opcji Usługi. Czas usunięcia Awarii liczony jest od zgłoszenia Awarii/Usterki przez Abonenta.
41. Urządzenia CPE – (Customer-premises equipment) – sprzęt, urządzenie, zakończenie sieci telekomunikacyjnej znajdujące się u klienta; terminal
42. Bilet Problemowy – dokument tworzony podczas zgłaszania Awarii, potwierdzający zgłoszenie Awarii, opisujący proces usuwania Awarii oraz stwierdzający zakończenie jej usuwania

43. System Zarządzania Problemami Operatora – system służący do logowania, przetwarzania i zamykania Biletów Problemowych 44. Adresat docelowy – urządzenie lub serwis osiągalny w sieci Internet posiadający publiczny adres IP

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page2image59338320 page2image59338736

page3image58985936

45. Dodatkowa pomoc techniczna – pomoc techniczna wykraczająca poza zakres świadczonych Usług (np. konfiguracja lub rekonfiguracja urządzeń Abonenta).

46. Zestawienie Adresowe – nazwisko i nr telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie reklamacji w przypadku, gdy jest to inna osoba niż osoba kontaktowa określona w Zestawieniu Adresowym.
47. Strona – Abonent lub Operator; Abonent i Operator zwani są dalej w Umowie łącznie „Strony”.

48. Nadużycie w Komunikacji Elektronicznej – świadczenie, korzystanie z Usługi, usługi dodatkowej lub korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej albo sprzętu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, których celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody Operatorowi lub użytkownikowi końcowemu, lub osiągnięcie nienależnych korzyści dla podmiotu dopuszczającego się takiego nadużycia, innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W szczególności Nadużycie w Komunikacji Elektronicznej może polegać na:

 1. generowaniu sztucznego ruchu, tj. wysyłaniu lub odbieraniu komunikatów lub połączeń głosowych w sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub programów, których celem nie jest skorzystanie z Usługi, lecz jej zarejestrowanie na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych lub przez systemy rozliczeniowe;
 2. CLI spoofingu, tj. nieuprawnionemu posłużeniu się lub korzystaniu przez użytkownika lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wywołującego połączenie głosowe informacją adresową wskazującą na podmiot inny niż ten użytkownik lub przedsiębiorca telekomunikacyjny, służące podszyciu się pod inny podmiot, w szczególności w celu wywołania strachu, poczucia zagrożenia lub nakłonienia odbiorcy tego połączenia do określonego zachowania, w tym do przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem lub instalacji oprogramowania;
 3. nieuprawnionej zmianie informacji adresowej, tj. niezgodnym z prawem modyfikowaniu informacji adresowej uniemożliwiającym albo istotnie utrudniającym ustalenie, przez uprawnione podmioty lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych uczestniczących w dostarczeniu komunikatu, informacji adresowej użytkownika wysyłającego komunikat.

  Postanowienia ogólne

  §1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej między Abonentem a Operatorem.
 2. Postanowienia Regulaminu łączą strony Umowy w sposób zgodny z aktualnym brzmieniem Regulaminu z chwili zawierania Umowy.
 3. Wyrażenie przez Abonenta zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją jego warunków bez konieczności

sporządzania odrębnej umowy między Abonentem a Operatorem. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają w szczególności:

 1. a)  sposób zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy;
 2. b)  prawa i obowiązki Stron Umowy;
 3. c)  zakres Usług świadczonych w ramach Umowy;
 4. d)  warunki świadczenia Usług;
 5. e)  zasady zapłaty wynagrodzenia za Usługi.

  Oświadczenia i zapewnienia.

  §2

1. Operator oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą VIRTUAOPERATOR spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Koszykowa 61B.
2. Operator oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem oferowanych Usług.
3. Operator zobowiązuje się dochować szczególnej staranności przy świadczeniu Usług objętych przedmiotem Umowy.
4. Abonent oświadcza, że zachowa należytą staranność przy współpracy z Operatorem w realizacji Umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na przejęcie pełni praw i obowiązków wynikających z Umowy przez ewentualnego następcę prawnego którejkolwiek ze Stron.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page3image58986144 page3image58986352

page4image59160176

6. Operator ma prawo przenieść na osobę trzecią przysługujące mu wierzytelności pieniężne wobec Abonenta zgodnie z Umową. Zastrzeżenie to dotyczy także wierzytelności przyszłych.
7. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie przez Operatora informacji handlowych oraz dokumentów finansowych zawartych w Umowie podmiotom finansującym, podmiotom współpracującym, podmiotom i organizacjom wymagającym raportowania świadczonych usług oraz jeśli zachodzi taka potrzeba zarządcy i właścicielowi nieruchomości.

8. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Przedmiot Umowy

§3
1. Przedmiotem Umowy zawieranej między Abonentem a Operatorem jest świadczenie Usług.

2. Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi wskazane w Umowie oraz załącznikach do Umowy, takie jak:

 1. a)  Usługa Dostępu do Internetu,
 2. b)  Usługa Transmisji Danych,
 3. c)  Usługa Kolokacji,

  Zawarcie Umowy

  §4

1. Warunkiem koniecznym udostępnienia Usług jest podpisanie przez obie Strony Umowy.

2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba przez niego upoważniona.
4. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
5. Umowa zostaje zawarta z osobą, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz okaże ważne oryginały lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów, o których mowa w ust. 6.
6. W celu zawarcia Umowy Abonent zobowiązany jest przedstawić:

 1. a)  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. b)  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – wypis z ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG),
 3. c)  osoba prawna lub jednostka organizacyjna – aktualny odpis z właściwego rejestru ewentualnie dokument stwierdzający nadanie

  nr NIP.

7. Abonent będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia Umowy składając osobiście lub listownie na adres korespondencyjny Operatora z dopiskiem „odstąpienie od umowy” stosowne oświadczenie na piśmie.
8. W wypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Umowa jest uważana za niezawartą, a Abonent zobowiązany jest do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od Operatora w związku z Umową, w terminie niezwłocznym, ale w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

Warunki świadczenia Usług

§5
1. Po wykonaniu niezbędnych Prac instalacyjnych Operator zgłosi Usługobiorcy gotowość do rozpoczęcia świadczenia Usług, w terminie nie

późniejszym niż 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. Operator zobowiązuje się do wykonania i doprowadzenia we własnym zakresie do Lokalu Abonenta sygnału internetowego do Zakończenia Sieci w urządzeniu Operatora oraz własnej Sieci i Infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie koniecznym dla celów świadczenia Usług, w terminie wskazanym w ust. 1.
3. Usługa zostanie udostępniona w formie portu w standardzie Ethernet.
4. Zakończenie Sieci stanowi granicę praw własności do urządzeń Stron i odpowiedzialności Stron za ich należyte i prawidłowe działanie (w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i standardami).
5. Udostępnienie Usług ze wskazaniem ich parametrów technicznych potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru (załącznik nr 4 do Umowy).

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page4image59160384 page4image59160592

page5image59198512

6. O miejscu i terminie podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Abonent zostanie poinformowany nie później niż na 7 dni naprzód.
7. Jeżeli Abonent nie podpisze Protokołu odbioru bez podania przyczyn lub nie stawi się we wskazanym przez Operatora terminie podpisania Protokołu odbioru Operator ma prawo do jednostronnego podpisania Protokołu odbioru, co będzie skutkowało wszystkimi konsekwencjami, tak jakby Protokół Odbioru został podpisany przez obie Strony.

8. Zabronione są działania mogące stanowić Nadużycie w Komunikacji Elektronicznej. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Nadużycia w Komunikacji Elektronicznej, Operator jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Usług lub usług dodatkowych.

Obowiązki Stron

§6

1. Abonent zobowiązuje się do:

 1. a)  korzystania z Usług na warunkach określonych w Umowie,
 2. b)  terminowego uiszczania opłaty abonamentowej oraz innych opłat, o których mowa w § 8,
 3. c)  nie dokonywania modyfikacji ani zmian w Infrastrukturze Operatora bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora,
 4. d)  podłączania do Portu wyłącznie urządzeń spełniające wymagania zgodnie

  z obowiązującymi Normami, w szczególności zgodne ze standardami 1000Base-TX i 1000Base-LX, oraz 802.1Q,

 5. e)  skonfigurowania swojego Urządzenia w sposób zgodny z Usługą świadczoną przez Operatora, a w przypadku braku odpowiedniej wiedzy po stronie Abonenta, do złożenia nieodpłatnego zlecenia Operatorowi konfiguracji Urządzeń w celu poprawnego

  zrealizowania świadczonej Usługi,

 6. f)  przekazania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty sporządzenia Protokołu odbioru listę Uprawnionych pracowników Abonenta,
 7. g)  zwrócenia po zakończeniu Umowy Infrastruktury telekomunikacyjnej oddanej Abonentowi przez Operatora do używania na

  podstawie Umowy lub zainstalowanej przez Operatora dla stworzenia możliwości korzystania przez Abonenta z Usługi, w stanie

  nie gorszym niż spowodowany normalnym zużyciem wynikającym z ich eksploatacji,

 8. h)  niezwłocznego poinformowania Operatora o wszczęciu wobec Abonenta postępowania likwidacyjnego lub układowego,
 9. i)  niepodejmowania działań mogących stanowić Nadużycie w Komunikacji Elektronicznej.

2. Operator zobowiązuje się do:

 1. a)  dostarczania Usług w sposób zgodny z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej

  Polskiej,

 2. b)  wykonania i doprowadzenia we własnym zakresie Sieci i Infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie koniecznym dla celów

  świadczenia Usług na rzecz Abonenta oraz ponoszenia Kosztów dodatkowych,

 3. c)  udostępnienia Usług w terminie 30 dni od daty spełnienia się warunków opisanych w § 5,
 4. d)  informowania Abonenta w formie pisemnej z wyprzedzeniem

  7 dni kalendarzowych o planowanych przerwach konserwacyjnych w odniesieniu do Usług świadczonych przez Operatora. Przy czym planowane przerwy konserwacyjne powinny odbywać się w godzinach najmniejszego obciążenia systemów telekomunikacyjnych Stron,

 5. e)  konserwacji łączy i Infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do realizacji Umowy w ramach Opłaty abonamentowej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 b.

  Infrastruktura telekomunikacyjna

  §7

1. Infrastruktura telekomunikacyjna przekazana Abonentowi do używania w związku ze świadczeniem Usług pozostaje własnością

Operatora.
2. Ryzyko utraty lub jej uszkodzenia obciąża Abonenta.
3. Infrastruktura telekomunikacyjna, o której mowa w ust. 1 podlega niezwłocznemu (nie później niż w terminie 14 dni) zwrotowi po rozwiązaniu Umowy.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page5image59205584 page5image59205792

page6image58850128

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub nie zwrócenia w terminie Infrastruktury telekomunikacyjnej Abonent będzie zobowiązany zapłacić Operatorowi jej Wartość odtworzeniową.
5. Abonent jest zobowiązany zapewnić osobom reprezentującym Operatora (przy wykonywaniu postanowień Umowy) możliwość dostępu do Infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora zainstalowanej na terenie pozostającym we władaniu Abonenta, na cele świadczenia Usług. 6. Dostęp, o którym mowa powyżej powinien być zapewniony przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku, w tym niedziele i święta. 7. Operator każdorazowo uzgodni z Abonentem możliwość i sposób dostępu do Infrastruktury telekomunikacyjnej, a prace Operatora wykonywane będą w asyście Uprawnionego pracownika Abonenta.

8. O postanowieniach ust. 4 – 7 Abonent zobowiązuje się powiadomić wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację, nadzór i kontrolę ruchu (w tym osobowego) w obrębie terenu pozostającego we władaniu Abonenta.

Opłaty

§8

1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora:

 1. a)  comiesięcznej Opłaty abonamentowej z tytułu wykonywania zleconych Usług,
 2. b)  jednorazowej Opłaty aktywacyjnej,
 3. c)  opłat za świadczenie Dodatkowej pomocy technicznej.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) określa złącznik nr 2 do Umowy – Zamówienie.
3. Maksymalna wysokość Bonifikat w miesiącu nie może przekroczyć wysokości miesięcznej Opłaty abonamentowej.
4. Wysokość opłat o których mowa w ust. 1 pkt c) jest ustalana na podstawie dodatkowych porozumień Stron.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 będzie każdorazowo powiększana o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej ze stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT.

Zmiana wysokości opłat

§9
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian opłat, o których mowa w § 8 w trybie i na warunkach określonych w Umowie.

Warunki płatności

§ 10
1. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat, o których mowa w § 8 na konto bankowe wskazane na fakturze VAT wystawionej przez

Operatora w terminie wskazanym w fakturze VAT, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia faktury.
2. Okresem rozliczeniowym dla opłat wynikających z Umowy jest miesiąc kalendarzowy.
3. Za dzień zapłaty zobowiązania uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.
4. W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca lub zakończenia świadczenia Usług w dniu innym niż ostatni dzień miesiąca, Abonent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora Opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 opłaty wynikającej z Umowy za każdy dzień świadczenia Usług.

5. Abonent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora jednorazowej Opłaty aktywacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt b) w ciągu 7 dni od daty podpisania Protokołu odbioru.

Opóźnienia w płatnościach

§ 11
1. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek z opłat, o których mowa w § 8 Abonent zobowiązuje się zapłacić Operatorowi odsetki ustawowe

za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności zobowiązania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Operator wezwie Abonenta do zapłaty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami wskazując nieprzekraczalny termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 Operator ma prawo wstrzymać świadczenie Usług.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Abonenta powstałe z tego tytułu.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page6image58850336 page6image58850544

page7image58963984

5. Wstrzymanie świadczenia Usług z przyczyn, o których mowa w ust. 3 zwalnia Abonenta z obowiązku wnoszenia Opłat abonamentowych określonych w niniejszej Umowie za okres, w którym Usługi nie są świadczone.
6. Operator jest zobowiązany do wznowienia świadczenia Usług wstrzymanych na podstawie ust. 3 w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania od Abonenta dowodu dokonania zapłaty na rzecz Operatora zaległych należności lub zaksięgowania zapłaty (w zależności od tego , które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), chyba że Operator wcześniej rozwiązał niniejszą Umowę na podstawie ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Dowód dokonania zapłaty, o którym mowa powyżej powinien zostać przedstawiony Operatorowi w formie potwierdzenia dokonania przelewu całości zaległych kwot, poprzez wysłanie ich na numer faksu: (29) 642 80 10 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (potwierdzeniem nadania będzie raport transmisji faksowych) lub poprzez doręczenie kopii potwierdzenia przelewu całości zaległych kwot do siedziby Operatora w powyższych terminach.

8. Po bezskutecznym upływie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2 Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym. 9. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 8 Abonent zobowiązuje się do natychmiastowego uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

Odpowiedzialność Abonenta

§ 12
1. Abonent w czasie obowiązywania Umowy odpowiada za wszelkie działania obsługiwanych przez siebie Odbiorców końcowych jak za

działania własne.
2. Abonent odpowiada za szkody wyrządzone Operatorowi w wyniku naruszenia zobowiązań określonych Umową, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu kosztów przywrócenia sprawności Sieci lub Usług, których funkcjonowanie naruszone zostało zawinionym działaniem Abonenta sprzecznym z Umową.

Odpowiedzialność Operatora

§ 13
1. Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

wynikających z Umowy na zasadach opisanych poniżej.
2. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że łączna odpowiedzialność Operatora za szkody rzeczywiste ograniczona jest do wartości miesięcznej Opłaty abonamentowej.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) Abonenta, w szczególności: utratę zysków, rynków zbytu i przerwy w produkcji przedsiębiorstwa Abonenta.
4. W przypadku niedotrzymania terminu udostępniania Usług przez Operatora w terminie określonym w § 5 Operator zobowiązuje się do obniżenia Abonentowi miesięcznej Opłaty abonamentowej o 1/10 jej miesięcznej wysokości za każde rozpoczęte 24 godziny do czasu uruchomienia Usługi.
5. W przypadku, gdy Operator opóźni się z rozpoczęciem świadczenia Usług o więcej niż 30 dni Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i żądania zapłaty kary umownej w wysokości jednomiesięcznej opłaty abonamentowej, chyba że niedochowanie terminu było spowodowane działaniem Siły Wyższej lub odpowiedzialność za opóźnienie ponosi Abonent.
6. W razie przerwy w świadczeniu Usług, lub pogorszeniu jej jakości, wywołanej Awarią lub Usterką trwającej dłużej niż 24 godziny Abonent ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej Opłaty abonamentowej (liczonej według ostatnich trzech faktur VAT), a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy faktury VAT – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych faktur VAT).
7. Do czasu trwania Awarii lub Usterki nie wlicza się czasu przerwy w świadczeniu Usług wynikającej z:

a) okresu poprzedzającego telefoniczne zgłoszenie Abonenta, o którym mowa w § 15, chyba, że System nadzoru Operatora zarejestrował Awarię lub Usterkę, której forma i/lub skala oddziaływania miała bezpośredni wpływ na niedostępność Usług,

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page7image58964400 page7image58964608

page8image62751136

 1. b)  opóźnień spowodowanych trudnościami w skontaktowaniu się z Abonentem przy dołożeniu przez Operatora należytej staranności w zakresie skontaktowania się z nim, jeśli brak kontaktu uniemożliwił prowadzenie prac związanych z diagnozowaniem i/lub usuwaniem Awarii lub Usterki,
 2. c)  czasu planowanych przerw konserwacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. d) i e),
 3. d)  czasu, w którym Usługi nie spełniają uzgodnionych parametrów z przyczyn nie pozostających pod kontrolą Operatora, np. spowodowanych działaniami po stronie Abonenta, działaniami osób trzecich, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.

  § 14

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane na skutek działania Siły Wyższej.

2. Operator (w szczególności) nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 1. a)  uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danych zawartych w Urządzeniach Abonenta, jeśli wynikły one z przyczyn niezależnych od

  Operatora,

 2. b)  nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Umowy.

  Usługa serwisowa

  § 15

1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia usługi serwisowej Abonentowi przez okres trwania Umowy.

2. W ramach usługi serwisowej Operator zapewnia:

 1. a)  cykliczne przeglądy stanu technicznego Sieci,
 2. b)  bieżącą naprawę Usterek i Awarii Sieci,
 3. c)  techniczną pomoc przy usuwaniu Usterek lub Awarii, a w razie konieczności wizytę Ekipy technicznej w Lokalu,
 4. d)  rozpatrywanie reklamacji.

3. Abonent może zgłaszać problemy z korzystaniem z Usług oraz zaciągać informacji na temat Usług:

 1. a)  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Operatora,
 2. b)  pod nr tel. Operatora: +48 22 10 22 222

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 pkt b) powinny być potwierdzone w ciągu 4 (czterech) godzin, pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, pocztą elektroniczną na adres: noc@virtuaoperator.pl lub za pomocą faksu na nr: +48 22 10 22 017
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 powinny być dokonywane przez Uprawnionego pracownika Abonenta.
6. W celu zarejestrowania przez Operatora Awarii/Usterki Abonent ma obowiązek podać poniższe informacje:

 1. a)  nazwę i numer (kod) Abonenta,
 2. b)  kod identyfikacyjny łącza w Sieci Operatora,
 3. c)  czas wystąpienia Awarii/Usterki,
 4. d)  imię i nazwisko osoby zgłaszającej Awarię/Usterkę
 5. e)  krótki opis Awarii/Usterki
 6. f)  nazwisko i numer telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie Awarii/Usterki w przypadku gdy jest to inna osoba

  niż osoba kontaktowa określona w Umowie.

7. W trakcie rejestracji Awarii/Usterki Operator przydziela Abonentowi numer identyfikujący zgłoszoną Awarię/Usterkę.
8. Natychmiast po zakończeniu rejestracji, o której mowa powyżej Operator otwiera Bilet Problemowy.
9. Wszystkie Bilety Problemowe są logowane i eskalowane poprzez System Zarządzania Problemami Operatora.
10. Abonent ma obowiązek zapewnienia Operatorowi, podczas wykonywania prac diagnostycznych i naprawczych, możliwość przetestowania dostępności Usług w pierwszym Urządzeniu aktywnym Abonenta zlokalizowanym po jego stronie.
11. W przypadku braku zapewnienia możliwości, o której mowa w ust. 6 Operator będzie uprawniony do samodzielnego stwierdzenia właściwego działania Usługi, co będzie równoznaczne z zakończeniem okresu braku dostępności Usługi.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page8image62751344 page8image62751552

page9image62797424

12. Usunięcie niewłaściwego funkcjonowania Usług, jak i odmowa przyjęcia zgłoszenia powinno być potwierdzane przez Operatora w ciągu 4 (czterech) godzin od chwili odpowiednio: usunięcia niewłaściwego funkcjonowania Usług lub zgłoszenia dokonanego przez Abonenta telefonicznie.
13. Rozpoczęcie usuwania Awarii/Usterki przez Ekipę techniczną zostanie potwierdzone telefonicznie przez Operatora w czasie określonym jako czas Reakcji na Awarię.

14. Usunięcie powstałej Usterki bądź Awarii powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie i według kolejności zgłoszenia, przy czym nie powinno trwać to dłużej niż 14 dni robocze od dnia powiadomienia o Usterce lub Awarii, chyba że z obiektywnych przyczyn technicznych nie jest to możliwe w tym czasie, o czym Abonent zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu ich usunięcia.

15. Zamknięcie Biletu Problemowego następuje z chwilą otrzymania od Ekipy technicznej informacji o usunięciu Awarii/Usterki. Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta o zamknięciu Biletu Problemowego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja zawiera numer identyfikujący Awarię/Usterkę i godzinę jej usunięcia.

§ 16
1. Naprawa lub wymiana Infrastruktury telekomunikacyjnej bądź usuwanie Usterek lub Awarii, a także pomoc techniczna następuje:

 1. a)  nieodpłatnie w przypadku ujawnienia się ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w Infrastrukturze telekomunikacyjnej lub Sieci Operatora, bądź wywołanych działaniem / zaniechaniem Operatora lub osób, za których odpowiedzialności nie ponosi Abonent,
 2. b)  odpłatnie, w przypadku utraty Infrastruktury technicznej, jej uszkodzenia, lub Usterek bądź wad spowodowanych przez Abonenta lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność będących następstwem używania Infrastruktury telekomunikacyjnej i korzystania z Usług niezgodnie z Umową, a także w razie nieuzasadnionych wezwań Ekipy technicznej Operatora.

2. Informacje o kosztach usług serwisowych na wniosek Abonenta zostaną mu udzielone telefonicznie bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.

1. Abonent korzystający z Usług ma prawo do reklamacji. 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

Reklamacje

§ 17

 1. a)  wykonywania Usług z naruszeniem warunków określonych w Umowie,
 2. b)  niedotrzymania przez Operatora terminu realizacji Usług,
 3. c)  Awarii, Usterek i przerw w świadczeniu Usług,
 4. d)  wysokości opłat za Usługi, w tym wadliwego naliczania opłat za Usługi.

3. Abonent może zgłaszać reklamacje:

 1. a)  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Operatora (w formie ustnej utrwalonej w protokole),
 2. b)  za pomocą faksu pod nr: +48 22 1022 017,
 3. c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: noc@virtuaoperator.pl

4. Reklamacja może być złożona w terminie do 3 miesięcy od:

 1. a)  ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług,
 2. b)  dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
 3. c)  dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.

  VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page9image62797632 page9image62797840

page10image62428864

§ 18

1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 1. a)  imię i nazwisko/ nazwę, adres zamieszkania/siedziby Abonenta,
 2. b)  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 3. c)  przedstawienieokolicznościuzasadniającychreklamację,
 4. d)  informacjeumożliwiającejednoznacznąidentyfikacjęAbonenta,Usługilubreklamowanegozdarzenia(np.przydzielonyAbonentowi

  numer, ID łącza, numer zamówienia, adres lokalizacji, adres zakończenia sieci, numer reklamowanego zdarzenia)

 5. e)  datęzawarciaUmowyiokreślonywniejterminrozpoczęciaświadczeniaUsług,wprzypadkureklamacjioktórejmowaw§16ust.

  2 b),

 6. f)  wysokość kwoty Bonifikaty lub innej należności w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty,
 7. g)  numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty Bonifikaty lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet

  przyszłych płatności,

 8. h)  podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej,

e) nazwisko i nr telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie reklamacji w przypadku, gdy jest to inna osoba niż osoba kontaktowa określona w Zestawieniu Adresowym.

§ 19

1. Operator jest zobowiązany, w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji przez Abonenta do potwierdzenia Abonentowi jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.
2. W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w § 18 upoważniona osoba przyjmująca reklamację (z zastrzeżeniem ust. 4 niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, a prawo do Bonifikaty lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, osoba rozpatrującą reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

§ 20

1. Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 22.
2. Operator zawiadamia Abonenta na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 21

1. Odpowiedź Operatora na reklamację zawiera:

 1. a)  nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację,
 2. b)  powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
 3. c)  rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
 4. d)  w przypadku przyznania Bonifikaty określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
 5. e)  w przypadku zwrotu innej należności niż Bonifikata określenie wysokości kwoty i terminu zwrotu,
 6. f)  pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym,
 7. g)  podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora z podaniem zajmowanego stanowiska.

2. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację dodatkowo zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page10image62435728 page10image62435936

page11image62464128

§ 22

1. W przypadku reklamacji Abonenta dotyczącej faktur VAT Operator ma obowiązek odnieść się do podniesionych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania reklamacji faktury VAT.
2. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1 uważa się za uznanie zastrzeżeń przez Operatora.
3. W przypadku uznania zastrzeżeń przez Operatora, Operator wystawi w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania zastrzeżeń przez Operatora fakturę korygującą.

4. Zakwestionowanie przez Abonenta faktury w zakresie wysokości należności uprawnia Abonenta do wstrzymania zapłaty tylko i wyłącznie w części będącej przedmiotem pisemnego zakwestionowania.

Poufność

§ 23

1. W czasie trwania niniejszej Umowy i w okresie roku od jej ustania, Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy Informacji poufnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Strony zobowiązują się, że zdobyte przez nie Informacje poufne zostaną wykorzystane jedynie w celu prowadzenia współpracy na podstawie Umowy oraz będą przez nie używane zgodnie z prawem, postanowieniami Umowy i dobrymi obyczajami – przez okres obowiązywania Umowy.
3. Informacje o Stronie mogą być ujawnione przez drugą Stronę w wypadkach, w których jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów przez stosowne władze lub instytucje, przy czym – w zakresie dozwolonym przez prawo – przekaże ona tej Stronie informacje o fakcie i zakresie ujawnienia Informacji poufnych.

4. Każda Strona ma prawo do ujawnienia Informacji Poufnych swoim udziałowcom, pracownikom, osobom współpracującym na podstawie stosunku cywilno-prawnego, jak też profesjonalnym doradcom (w tym doradcom prawnym, księgowym, finansowym lub technicznym), lecz tylko tym, którzy muszą mieć dostęp do Informacji Poufnych w celu należytego wykonania swoich zobowiązań lub uprawnień wobec Strony otrzymującej i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania takiego zobowiązania lub uprawnienia.

5. Strona ujawniająca Informacje poufne, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 zobowiąże powyższe osoby do przestrzegania tajemnicy przekazanych Informacji poufnych.
6. Za ujawnienie przez osoby, o których mowa w ust. 4 Informacji poufnych, w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona ujawniająca Informacje poufne będzie odpowiadać jak za własne działanie lub zaniechanie.

7. Upływ terminu trwania obowiązku zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy nie narusza obowiązku zachowania w tajemnicy tych informacji, które nadal stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę handlową) Strony ujawniającej lub których ujawnienie ograniczone będzie przez obowiązujące przepisy.

Zmiany Umowy

§ 24

2. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień.

Rozwiązanie Umowy

§ 25
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony w Zamówieniu (Załącznik Numer 2 do Umowy).

2. Operator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości realizacji Usług wynikającej z działania Siły wyższej,

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

1. Zmiana Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Abonentem może nastąpić w każdym czasie, za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

page11image62464336

3. Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5.

page11image62464752 page11image62465168 page11image62465376

page12image62634000

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron stwierdzonego na piśmie.
5. Po zakończeniu umowy terminowej o której mowa w § 25 ust. 1 umowa przechodzi na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron dokonywane w związku z wykonywaniem Umowy (z uwzględnieniem wyjątków określonych w niniejszej Umowie) powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania o zmianie własnego adresu do doręczeń.
3. Korespondencja wysłana na ostatnio określony adres Strony uznawana będzie za poprawnie doręczoną.

§ 27
1. Wszystkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w razie braku

porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową lub Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego – Kodeks cywilny i inne akty prawne właściwe ze względu na materię, którą regulują.

page12image62634832

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o. ul. Koszykowa 61B; (00-667) Warszawa NIP: 7621929500, REGON: 140803785, KRS: 0000271731 Biuro: + 48 22 10 22 222, biuro@virtuaoperator.pl Centrum Zarządzania Siecią: +48 22 10 22 222, noc@virtuaoperator.pl

page12image62635040 page12image62635248